IniciEscolaInformació general

Informació general

informacionL'Escola Oficial d'Idiomes Barcelona-Sants és un centre públic d'ensenyament d'idiomes moderns a adults dins l'àmbit no universitari creat el curs 2003-2004. Actualment s'hi poden estudiar dos idiomes: anglès i francès.

Ensenyaments d'Idiomes. Guia informativa del Departament D'Ensenyament.

Les escoles oficials d'idiomes són centres públics especialitzats en l'ensenyament d'idiomes moderns per adults, en règim oficial -presencial (híbrid el curs 2020-2021) o lliure.

Marc legal de les Escoles Oficials d'Idiomes

Resolució per la qual es donen instruccions per a l'organització i funcionament de les Escoles Oficials d'Idiomes.

Reial decret 1629/2006, de 29 de desembre, pel qual es fixen els aspectes bàsics del currículum dels ensenyaments d’idiomes de règim especial que regula la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (BOE núm. 4, de 4.1.2007).

Decret 4/2009, de 13 de gener, pel qual s'estableix l'ordenació i el currículum dels ensenyaments d'idiomes de regim especial (DOGC núm. 5297, de 15.1.2009).

Decret 73/2014, de 27 de maig, de modificació del Decret 4/2009, de 13 de gener, pel qual s'estableix l'ordenació i el currículum dels ensenyaments d'idiomes de règim especial (DOGC núm. 6633, de 29.5.2014).

ORDRE  EDU/34/2009, de 30 de gener, pel qual s'organitzen les proves específiques de certificació dels nivells intermedi i avançat dels ensenyaments d'idiomes de regim especial que s'imparteixen a les escoles oficials d'idiomes (DOGC núm. 5318 de 13.02.2009).

Projecte Educatiu de Centre pdf

Normes d'Organització i Funcionament de Centre (NOFC) pdf

Pla d'estudis (per al curs acadèmic 2020-2021)

Els estudis que s'hi imparteixen estan organitzats en 6 cursos d'una durada mínima de 130 hores cadascun.

Aquests 6 cursos es distribueixen en el cicle de Nivell Bàsic (2 cursos), el cicle de Nivell Intermedi distribuït en dos nivells: Nivell Intermedi B1 (1curs) i  Nivell Intermedi B2 (2 cursos) i el cicle de Nivell Avançat C1 (1 curs).

Les titulacions que es poden obtenir a les EOI de Catalunya són les següents:

   • Certificat de Nivell Bàsic A2 >>> expedit per l'EOI (gratuït).
   • Certificat de Nivell Intermedi B1 >>> expedit per l'EOI (gratuït).
   • Certificat de Nivell Intermedi B2 >>> expedit pel Departament d'Ensenyament prèvia presentació de sol·licitud de certificat i pagament de les taxes corresponents.
   • Certificat de Nivell Avançat C1 >>> expedit pel Departament d'Ensenyament prèvia presentació de sol·licitud de certificat i pagament de les taxes corresponents.

Requisits d'ingrés

Per accedir als ensenyaments d'idiomes a les escoles oficials és requisit imprescindible tenir 16 anys complerts l'any en què es comencin els estudis. També hi poden accedir els més grans de 14 anys, per seguir els ensenyaments d'un idioma diferent del cursat en l'Educació Secundària Obligatòria.

El horaris

Les classes tenen una durada de dues hores i quinze minuts i es fan en dies alterns. El curs 2020-2021 hi ha un dia de classe presencial al centre i un altre de classe telemàtica per tal de limitar l'aforament en el context de crisi sanitària. Hi ha classes en dues franges horàries: per la tarda (de 16h a 18.15h) i el vespre (de 18.30h a 20:45h).

Els equipaments

Les aules compten amb un equipament audiovisual complet, indispensable per l'aprenentatge de llengües. A més, també es disposa de biblioteca amb materials adaptats als diferents nivells de coneixement de l'alumnat.

Preinscripció i matrícula de nous alumnes: Informació del Departament d'Ensenyament

El procés de preinscripció i matrícula per al curs 2020-2021 tindrà lloc del 31 d'agost al 23 de setembre de 2020. La informació detallada es publicarà amb la deguda antel·lació.

Guia Informativa sobre la preinscripció i matrícula a les EOI (i altra oferta educativa de la ciutat de Barcelona) per al curs 2020-2021 del Consorci d'Educació de Barcelonal Consorci d'Educació de Barcelona 

Més informació per a la preinscripció i matrícula 2020-21 aquí .

Les  taxes (curs 2019-20)

  • Matrícula ordinària: 275 € per 1r, 2n i C1 i C2 d'EOI / 286 € per 3r, 4t i 5è d'EOI *
  • Família nombrosa de categoria general i/o família monoparental: 50% de descompte*
  • Exempcions de pagament de taxes o preus públics: família nombrosa de categoria especial, discapacitats amb més d'un 33%, persones subjectes a mesures privatives de llibertat i víctimes de terrorisme. *
  • Complement d'activitats pedagògiques i culturals: 30€*
  • L'import de la matrícula i els serveis per a alumnes oficials, si es fa la matrícula per segona vegada en el mateix curs i idioma, és el resultat d'aplicar el coeficient d'1,3 a la quota establerta.
  • L'import de la matrícula i els serveis per a alumnes oficials, si es fa la matrícula per tercera vegada en el mateix curs i idioma, és el resultat d'aplicar el coeficient d'1,8 a la quota establerta.

 Exempcions i bonificacions de taxes i preus públics.

* Les taxes per la matrícula oficial d'inscripció als cursos del Certificat de Nivell Intermedi B1 (3r d'EOI) i del Certificat de Nivell Intermedi B2 (4t i 5è d'EOI) són les que estableix el Decret Legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors ( Llei 5/2017 d'el 28 de març de mesures fiscals, administratives i financeres i del sector públic - DOGC núm. 7340 de 30 de març de 2017).

* Els preus públics per la matrícula oficial dels cursos de Nivell Bàsic (1r i 2n d'EOI) i del Certificat de Nivell Avançat C1 són els que estableix l'Ordre ENS/161/2015 de 29 de maig.

* A més hi ha una aportació de 30€ com a complement d'activitats pedagògiques i culturals.

*Graella informativa de les taxes, preus públics i pagaments diversos (curs 2019-2020)pdf

GuardarGuardarGuardarGuardar
Go to top